EN|RU|UK
 Политика Украины
  6188  6

 Регламент работы конкурсной комиссии Национального антикоруппционного бюро. ДОКУМЕНТ

10 февраля на заседании Конкурсной комисси по проведению конкурса на должность Директора Национального антикоррупционного бюро был согласован проект регламента работы комисси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Ниже приводим полностью текст регламента работы конкурсной комиссии Национального антикоруппционного бюро:

П р о е к т

ПОГОДЖЕНО

на засіданні Конкурсної комісії

з проведення конкурсу на зайняття посади

Директора Національного антикорупційного бюро

10 лютого 2015 року

РЕГЛАМЕНТ

Конкурсної комісії

з проведення конкурсу на зайняття посади

Директора Національного антикорупційного бюро

ПРЕАМБУЛА

Регламент Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро (далі - Регламент) визначає порядок роботи Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро (далі - КК) на реалізацію повноважень, наданих Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України" (далі - Закон), а також процедуру розгляду питань, віднесених до її компетенції Законом.

Регламент визначає загальні принципи роботи КК, встановлює повноваження голови КК, секретаря КК, членів КК, регулює порядок вирішення питань діяльності КК, що віднесені до її компетенції, організації проведення засідань КК, порядок прийняття рішень КК.

Регламент КК разом с Законом мають забезпечити можливості для проведення відкритого і справедливого конкурсу з метою визначення найкращих кандидатів на посаду Директора Національного антикорупційного бюро (далі - Директор НАБУ).

Розділ 1

Загальні положення

1.1.​ У своїй діяльності КК керується Конституцією України, Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України".

1.2.​ Основними засадами діяльності КК є: відкритість, гласність, законність, рівність прав членів КК, колегіальність прийняття рішень КК, незалежність, об'єктивність та обґрунтованість рішень КК, недискримінаційне ставлення до кандидатів на зайняття посади Директора НАБУ.

1.3.​ Статус КК, склад та порядок її формування визначені в статті 7 Закону.

1.4. Роботу КК забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.

Розділ 2

Склад Конкурсної комісії

2.1. До складу КК входять:

1) три особи, яких визначає Президент України;

2) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України;

3) три особи, яких визначає Верховна Рада України.

2.2. Членами КК можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Не можуть бути членами КК особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 13 Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

2.3. КК вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

2.4. Голова та секретар КК обираються членами КК на першому засіданні КК з числа членів КК.

За відсутністю на засіданні Голови КК головує на засіданні Секретар КК.

Розділ 3

Повноваження КК, голови та секретаря КК, членів КК

3.1. Повноваження КК:

Конкурсна комісія:

3.1.1. Розробляє, затверджує і розміщує у порядку, передбаченому Законом, оголошення про умови та строки проведення конкурсу;

3.1.2. Розглядає документи, подані претендентами на посаду Директора НАБУ та відбирає претендентів, які відповідають вимогам, встановленим Законом, для участі в конкурсі;

3.1.3. Після розгляду документів кандидатів приймає рішення про визначення кандидатів, які запрошуються на співбесіду; проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами;

3.1.4. Оприлюднює інформацію про претендентів, які подали заяву на участь у конкурсі, проміжні рішення комісії, а також остаточне рішення комісії про відбір кандидатів;

Щодо кандидатур, відібраних КК проводиться спеціальна перевірка та перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади".

За результатами перевірок кандидатів КК на своєму засіданні розглядає питання про подання до визначених кандидатів на розгляд Президенту України;

3.1.5. Після співбесід з кандидатами та обговорення їх результатів КК визначає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, визначених кандидатів, що відповідають вимогам, які ставляться до Директора НАБУ, та згідно з обґрунтованим рішенням КК мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов'язків Директора НАБУ, та передає обрані кандидатури на розгляд Президента України;

3.2. Голова КК:

- організовує роботу КК та головує на її засіданнях;

- після консультацій з членами КК визначає дату, час і місце проведення засідання КК, скликає засідання КК, головує на засіданнях, пропонує перелік питань, що виносяться на засідання, та формує проект порядку денного засідання;

- підписує рішення та витяги з протоколів засідань КК;

- представляє КК у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, органами влади інших держав та міжнародними організаціями;

- здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом.

3.3. Секретар КК:

- здійснює підготовку засідань КК;

- розсилає проект порядку денного членам КК не пізніше, ніж за добу до початку засідання

- організує діловодста КК;

- розсилає всі необхідні для засідання КК матеріали всім членам КК не пізніше 24 годин до початку засідання;

- виконує доручення голови КК, пов'язані з організацією проведення засідання;

- підписує рішення та витяги з протоколів КК;

- здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом;

- головує на засіданні КК у випадку відсутності Голови КК.

3.4. Члени КК здійснюють свої повноваження відповідно до Закону та цього Регламенту.

Члени КК мають право:

- вносити питання до порядку денного засідання КК;

- затверджувати порядок денний засідання КК;

- знайомитися з документами, які розглядаються КК, брати участь у їх підготовці, дослідженні, зокрема, у час між засіданнями у спеціально відведеному приміщенні в Адміністрації Президента України;

- наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;

- вносити пропозиції щодо проекту рішення КК з будь-яких питань та голосувати "за", "проти" або "утримався" щодо того чи іншого рішення;

- висловлювати письмово і оголошувати усно окрему думку щодо рішення КК;

- здійснювати інші повноваження, передбачені цим Регламентом та Законом.

Розділ 4

Організація та порядок проведення засідань КК

4.1. Формою роботи КК є засідання. Засідання КК вважається правомочним приймати рішення в разі особистої участі в засіданні не менше шести її членів.

Рішення КК вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні КК проголосувало не менше пяти членів КК.

4.2. Засідання КК відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань КК на Офіційному інтернет-представництві Президента України. В окремих випадках, якщо відкритий розгляд може призвести до розголошення захищеної законом інформації щодо персональних данних кандидатів, комісія призупиняє відкритість засідання на визначений та необхідний термін часу.

4. 3. Інформація про час та місце проведення засідання КК оприлюднюється на офіційному веб-сайті Президента України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.

Проекти документів, рішень, порядку денного, поправок до документів для засідання КК розсилаються членам КК не пізніше 24 годин до початку засідання КК

4.4. Член КК, якому доручено доповісти на засіданні те чи інше питання, готує письмову довідку та/або проект рішення КК.

4.5. У випадку, якщо член КК з поважних причин не може беспосередньо бути присутнім на засіданні КК, він може прийняти участь у засіданні КК за допомогою відео-конференції.

4.6. Якщо розгляд питань неможливий у зв'язку з відсутністю необхідної кількості членів КК, головуючий оголошує про відкладення засідання на визначений час або переносить засідання на інший день.

4.7. До голосування з питань порядку денного КК переходить лише після того, як усі члени КК реалізували своє право на запитання до учасників засідання та висловлення своєї думки.

4.8. Після закінчення розгляду питання Голова КК оголошує про перехід КК до голосування. Голосування проводиться відкрито.

4.9. Члени КК голосують на засіданнях КК шляхом підняття рук. Не допускається голосування за дорученням або передача голосу іншому члену КК. Член КК може утримуватися під час голосування. Підрахунок голосів веде секретар КК.

4.10. На засіданні КК ведеться протокол засідання КК. У Протоколі засідання КК має бути відображений порядок денний засідання, кількість членів КК, присутніх на засіданні, всі пропозиції, які були поставлені на голосування, результати голосування по зазначених пропозиціях та прийняті рішення.

Оформлення результатів засідання КК проводиться протягом тижня з дня проведення засідання КК.

4.11. Протягом двох днів з дня чергового засідання секретар КК готує проект витягу з протоколу засідання КК з усіма рішеннями цього засідання, які супроводжувались голосуванням.

Зміст витягу з протоколу:

- Дата та час засідання;

- Присутні члени КК, фіксація наявності чи відсутності кворуму;

- Прізвище та ім'я головуючого та секретаря засідання;

- Порядок денний засідання;

- Доповідач по питанню порядку денного;

- Обговорення;

- Формулювання проектів рішень по питанню;

- Голосування по питанню та його результати;

- Підписи головуючого та секретаря.

Секретар КК розсилає проект витягу з протоколу всім членам КК. Протягом двох днів члени КК повідомляють секретарю КК про свої зауваження до проекту витягу. Секретар КК вносить зауваження до проекту витягу з протоколу, підписує його та відправляє на підпис голові КК. Сканована копія підписаного витягу з протоколу розсилається секретарем всім членам КК.

4.12. Рішення КК викладається в письмовій формі. У рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення; склад КК, яким розглядалося питання; питання, що розглядалося; мотиви прийнятого рішення. Рішення підписується головою і секретарем КК.

Розділ 5.

Порядок проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ

5.1. Кандидати на посаду Директора НАБУ визначаються КК відповідно до результатів відкритого конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ (далі - конкурс).

5.2. Конкурс складається з наступних етапів:

1) Отримання та перевірка заявок.

2) Відбір кандидатів КК на основі поданих документів, співбесід та можливих висновків спеціалістів.

3) Проведення перевірки відібраних кандидатів відповідно до Закону "Про очищення влади" та спеціальної перевірки.

Розділ 6.

Порядок прийому та реєстрації пакетів документів, які надійшли до КК від претендентів

6.1. КК організовує чергування своїх членів за адресою надходження пакетів документів від претендентів щоденно (крім вихідних та святкових днів) з 15.00 до 18.00 з метою обробки електронної кореспонденції, що надходить на адресу nabu@apu.gov.ua, та прийому разом з представником Адміністрації Президента (далі - АП) пакетів документів, які надходять від претендентів на посаду Директора Національного антикорупційного бюро.

6.2. При надходженні пакету документів поштою або при передачі такого пакету власноруч до канцелярії АП, реєстрація такого пакету не здійснюється, а сам пакет відкладається для КК. Канцелярія повідомляє офіс КК одразу після надходження пакету.

У випадку, коли претендент власноруч передає пакет документів в канцелярію АП або черговому члену КК та вимагає опису документів, черговий член КК може разом з представником АП, у присутності претендента, зробити опис наявності документів у пакеті у двох примірниках, надати пакету вхідний реєстраційний номер, підписати його (разом з представником АП), один з примірників передається претенденту, другий залишається в КК.

У випадку надходження відкритого пакету черговий член КК разом з представником АП зазначають про це в акті отримання пакету в канцелярії АП, закривають та запечатують пакет для подальшого зберігання в сейфі КК. При наявності акту опису документів він разом з документами закривається в пакеті.

6.3. Черговий член КК разом з представником АП отримують пакет, член КК розписується за отримання пакету в канцелярії АП.

6.4. В журналі реєстрації пакетів з документами черговий член КК та помічник від АП фіксують прибуття пакету, йому надається реєстраційний номер, який проставляється на акті опису та в журналі.


Розділ 7.

Порядок проведення конкурсного відбору.

Конкурс відбувається за такими етапами:

1.​ Перевірка документів;

2.​ Прийняття рішення з питання допуску кандидатів до участі у конкурсі із урахуванням поданих на конкурс документів;

3.​ Визначення кандидатів, які запрошуються на співбесіду з комісією;

4. Співбесіда з кандидатами (порядок проведення співбесід визначається жеребкуванням);

5. Можливе використання анкет та тестів щодо оцінки професійних і психологічних якостей кандидатів;

6. Обговорення результатів співбесід та визначення обмеженої кількості кандидатів для подальшого обговорення;

7. Повторний етап співбесід (за необхідності);

8. Кінцеве рейтингове голосування та визначення кандидатів в кількості, визначеній Законом.

9. Передача документів кандидатів, визначених в результаті голосування, на спецперевірку та перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади";

10. Подання визначених в результаті перевірок кандидатів Президенту України або проведення додаткового направлення кандидатів на перевірки у випадку проходження перевірок менше ніж трьома кандидатами.

Розділ 8.

Опрацювання заявок

8.1. На першому етапі конкурсна комісія перевіряє тільки вміст пакетів документів осіб, що претендують на участь у конкурсі на посаду Директора на їх відповідність вимогам Закону.

8.2. Пакети документів можуть бути відкриті для ознайомлення тільки на засіданні КК.

8.3. Представник АП за дорученням КК заздалегідь готує до засідання всі пакети у закритому стані та потрібну кількість реєстрів по формі, затвердженій Головою КК.

8.4. Учасникам засідання оглошується прізвище, ім'я, по-батькові претендента та посаду, на яку той подає заяву.

8.5. Заповнюється основний реєстр у 2-х примірниках, один з котрих вкладається в пакет разом з документами, другий залишається у КК.

Кожний член КК - учасник засідання може в своїй копії реєстру документів відмічати наявність документів в пакеті.

8.6. Після перевірки КК всіх пакетів документів та фіксації їх в реєстрах, пакети у закритому та опечатаному стані передаються по опису в АП на сканування та викладення на сайт АП у порядку, передбаченому Законом та Регламентом.

8.7. Після сканування документи вкладаються в пакет, який опечатується, після чого представник АП повертає всі пакети по опису в сейф КК.

8.8. Якщо в пакеті конкретного претендента не вистачає необхідних документів, КК своїм рішенням може відкласти розгляд цього пакету до з'ясування обставин невідповідності змісту пакету вимогам закону.

Розділ 9.

Проведення співбесід

9.1. Черговість проведення співбесід визначається жеребкуванням, яке проводиться на засіданні КК, після чого графік проведення співбесід затверджується окремим рішенням КК.

9.2. Представник АП попереджає кандидата електронною поштою та по телефону, отримує від нього підтвердження проходження співбесіди у визначений день та час.

9.3. Всі кандидати оцінюються згідно з однаковим підходом щодо всіх критеріїв.

9.4. КК має право робити офіційні запити у державні, громадські та інші установи, підприємства, організації щодо конкретних кандидатів. Офіційні відповіді на згадані запити повинні бути оприлюднені аналогічно іншим документам за згодою кандидата, якщо вони містять в собі конфіденційну інформацію відповідно до закону "Про доступ до публічної інформації".

Розділ 10.

Критерії відбору


10.1. Якості кандидата, що будуть прийняті до уваги КК:

1.​ Здібності, досвід і успішні результати в сфері кримінальної юстиції і розслідованні кримінальних правопорушень.

2.​ Здібності і досвід в створенні та управлінні груп та організацій, зокрема в публічному секторі.

3.​ Моральні якості і дані, що підтверджують чесність кандидата та здатність виконувати свої обов'язки незалежно, з повагою до прав людини.

4.​ Здатність до системного сприйняття феномену корупції та протидії їй, місця НАБ у цій протидії.

10.2. Знання іноземних мов може бути додатковою перевагою.

10.3. Кандидати будуть оцінюватися на відповідність кожному з критеріїв. Остаточна рейтингова оцінка кожного кандидата буде визначатися за загальною сумою.


Розділ 11.

Факультативні методики перевірки та оцінки якостей кандидатів, що можуть бути застосовані членами КК

1. Анкетування кандидатів;

2. Тестування кандидатів;

3. Форми (паперові та електронні) для полегшення та фіксації проведення співбесід, порівняння якостей кандидатів.


Розділ 12.

Порядок оформлення результатів конкурсу

12.1. КК обирає кандидатів, які будуть запропоновані Президентові України, шляхом голосування, беручі до уваги критерії відбору, зазначені в цьому Регламенті;

12.2. Результат конкурсу фіксується у витягу з протоколу засідання КК, в якому вказується результат кінцевого (рейтингового) голосування;

12.3. Витяг з протоколу виконується за загальними правилами із урахуванням того, що під ним підписуються всі члени КК, які приймали участь у вказаному засіданні;

12.3. У витягу зазначаються всі кандидати, які обговорювалися під час останнього засідання, та результат голосування по кожному (кількість голосів членів КК, отриманих при голосуванні);

12.4. У резолютивній частині витягу зазначаються кандидати, які набрали потрібну кількість голосів;

12.5. Кожний з зазначених у резолютивній частині кандидатів має отримати не менш п'яти голосів.

12.7.. Кожний член КК може голосувати "за" певного кандидата лише тричі при проведенні голосування на остаточному етапі конкурсу.

12.8. Члени КК, які не погоджуються з рішенням КК можуть під час підписання витягу зазначити свою окрему думку (вотум сепаратум) про результат остаточного голосування КК.

Документи відібраних кандидатів передаються на спеціальну перевірку та перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади".

Якщо всі кандидати пройшли зазначені перевірки, КК готує подання до Президента України.

Якщо хтось з кандидатів не пройшов зазначені перевірки, КК на своєму засіданні приймає відповідне рішення з метою недопущення порушення норми закону про кількість кандидатв, які подаються Президенту України.

12.9. На основі вказаного витягу з протоколу секретар КК формує подання до Президента України, в якому зазначається резолютивна частина рішення КК із зазначенням тих кандидатів, яких КК рекомендує Президенту України. Подання підписується всіма членами КК. Залишається також право членів КК на окрему думку в поданні.

Подання передається головою КК Президенту України, який запрошується на момент оголошення результату конкурсу.


Розділ 13

Взаємодія КК з іншими суб'єктами

14.1. Інформаційний обмін між КК та іншими суб'єктами здійснюється у письмовій та/або електронній формі.

14.2. Вимоги щодо надання відомостей і здійснення контролю за їх достовірністю визначаються суб'єктами інформаційного обміну відповідно до чинного законодавства.

Розділ 14

Заключні положення

Зміни чи доповнення до цього Регламенту можуть бути ініційовані членом (членами) КК. Питання про внесення змін чи доповнень до Регламенту, ініційованих членом (членами) КК, виноситься на розгляд КК Головою КК. Питання внесення змін чи доповнень до Регламенту вирішуються КК на засіданні КК. Зміни чи доповнення до Регламенту затверджуються чи відхиляються відповідним рішенням КК.Источник: https://censor.net.ua/n324339
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх